Psykolog


Hej! Jag heter Erica Hörnberg och jag arbetar som skolpsykolog här på Lindbergs skola. Jag kommer att vara på Lindbergs skola på onsdagar och torsdagar (ej vissa förmiddagar), på måndagar och fredagar arbetar jag på Trönninge skola och på tisdagar på Bläshammar skola.

Som skolpsykolog bidrar jag med kunskap om psykisk hälsa och ohälsa samt kunskap om lärande och utveckling med fokus på att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Syftet är att ge skolan bättre förutsättningar för att skapa en miljö som bidrar till ökat lärande, ökad trygghet och förbättrad hälsa hos eleverna.

Som skolpsykolog ingår jag i skolans elevhälsateam (EHT) där jag bidrar med det psykologiska perspektivet, i ett tvärprofessionellt samarbete kring elevernas hälsa.

En del i mitt arbete är att på organisations-, grupp- och individnivå bidra med psykologiska perspektiv på inlärning, främjande lärmiljöer och likvärdig utbildning. Skolpsykologernas uppdrag riktas mot personal och lärmiljö, men elever och föräldrar ges också möjlighet till samtal. Metoder i arbetet är konsultation, handledning, fortbildning och utredning. Konsultation och handledning till personal är oftast ett effektivt sätt att förändra elevers situation och lärmiljö. Stor del av arbetet handlar om pedagogens förhållningssätt, ledarskap och samspel med elever. Fortbildning är en del i det främjande och förebyggande arbetet. Vid behov kan skolpsykologen även bidra med ändamålsenliga beslutsunderlag till rektor och förvaltningsledning.

Vid tecken på psykisk ohälsa kan skolpsykologen rådfrågas för bedömning och vid behov remittera för vidare utredning/behandling inom sjukvården.

Vid frågeställningar kring intellektuell funktionsnedsättning och skolform genomförs en psykologutredning och bedömning inför mottagande i grundsärskola.

Skolpsykologen har tystnadsplikt enligt hälso- och sjukvårdslagen, men är skyldig att göra socialtjänsten uppmärksam, då det föreligger misstanke om att en elev far illa. Samarbetar med externa stödinsatser såsom habilitering, BUP, logoped och socialtjänst.

Det går att kontakta mig via telefon 072- 369 91 51 eller

e-post: erica.hornberg@varberg.se

Vänligen, Erica Hörnberg