Skolhälsovården


Annika Hultqvist, skolsköterska på Lindbergs skola.

Hej alla elever och föräldrar!

Jag heter Annika Hultqvist och kommer att vara vikarierande skolsköterska på Lindberg skola under hela 2018, då er tidigare skolsköterska är tjänstledig.

Som skolsköterska arbetar jag med att främja hälsa och hålla det friska friskt samt att förebygga ohälsa och sjukdom. Jag verkar för sunda levnadsvanor och en god social, psykisk och fysik miljö i skolan. Jag arbetar för att stärka elevernas lärande om sambandet mellan livsstil och hälsa för att skapa möjlighet till medvetna val kring den egna hälsan.

Jag som skolsköterska ingår även i skolans elevhälsateam där jag bidrar som EMI, elevhälsans medicinska insats, i ett tvärprofessionellt samarbete kring elevernas hälsa. Jag genomför hälsosamtal och hälsokontroller såsom syn, hörsel, ryggkontroll, vikt och längd. Alla elever får även erbjudande om vaccinationer enligt det svenska barnvaccinationsprogrammet som sedan genomförs på skolsköterskemottagningen.

Jag har öppen skolsköterskemottagning alla dagar i veckan utom tisdagar, dit alla elever är välkomna. På mottagningen och på övriga skolan arbetar jag med hälsofrämjande och förebyggande insatser kring hälsa men kan vid behov även utföra enklare sjukvårdsinsatser eller hänvisa vidare till rätt vårdinstans. Jag identifierar riskfaktorer och stärker friskfaktorer. Vid förfrågan till mig kan elever och föräldrar boka kontakt med kommunens skolläkare. Skolsköterskor har tystnadsplikt enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Jag kommer tillsammans med elevhälsateamet att gå ut till alla klasser och presentera mig och oss som tvärprofessionellt team under vecka 4 och 5.

Det går att kontakta mig via telefon 0340-82863 eller 0705 454 506

Vänligen, Annika Hultqvist Skolsköterska Lindberg skola

e-post: annika.hultqvist@varberg.se


ANDT - policy för Lindbergs skola

ANDT står för Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak.

För mer information

Klicka och ladda ner dokumentet här


Detta händer under skolåren

Förskoleklass

 • Hälsodeklaration från föräldrarna
 • Hälsosamtal med elev och förälder
 • Längd, vikt och syntest

Årskurs 1

 • Hörselkontroll

Årskurs 2

 • Längd och vikt
 • Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund

Årskurs 4

 • Hälsodeklaration från föräldrarna
 • Hälsosamtal med eleven
 • Längd, vikt och ryggkontroll

Årskurs 5

 • Vaccination mot livmoderhalscancer till tjejer

Årskurs 6

 • Ryggkontroll
 • längd- och viktkontroll.
 • Elever födda tidigare än 2002 får vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.

Årskurs 8

 • Hälsodeklaration från föräldrar och elev
 • Ryggkontroll
 • Hälsosamtal med eleven
 • Längd och vikt
 • Vaccination för elever födda från 2002 mot stelkramp, difteri och kikhosta.