Specialpedagogik på Lindbergs skola


Lindbergs skola har två specialpedagoger:

Annika Pettersson
Elisabeth Persson

Flera lärare har viss specialpedagogisk kompetens.

Utgångspunkter

Det är skolans uppgift att ge alla elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. (1 kap. 4 § och 3 kap. 3 §, Skollagen) Skollag, grundskoleförordning, läroplan och kursplan finns på www.skolverket.se.

Specialpedagogens arbete

Vi arbetar främst främjande och förebyggande för att göra lärmiljöer tillgängliga för alla elever. Svårigheter ses ur ett relationellt perspektiv, vilket innebär att de uppstår i mötet mellan individ och omgivningens krav.

Följande arbetsuppgifter kan ingå:

• Handledning/rådgivning till lärare/arbetslag

• Pedagogisk kartläggning och stöd i arbetet med åtgärdsprogram.

• Samtal med elever och föräldrar.

• Skolutveckling.

• Förebyggande arbete i elevhälsateamet.

Samarbetar med externa stödinsatser t ex logoped, socialtjänst och BUP.